v180

flex error pfone subsidy locked posle happy new year sto mogno zdelat?