ftp://electro.com.pl/incoming/
mozno zakahat progi i soft po tematike GSM
AGA trojany i virysy prosba ne kidat
i tak stoit filtr antivirusovyj