pamogite proshit samsung 2700 zakinte please flasher i proshivku